Adatvédelmi Szabályzat

Kérjük figyelmesen olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adataidat és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Személyes adatok kezelésének célja:

Személyes adatait a https://www.technokov.hu weboldalon található megrendelő lap üzemeltetése, megrendelőlapon keresztüli e-mail küldés vállalatunk számára céljából kezeljük.

Személyes adatok kezelésének jogalapja:

Személyes adatainak kezelését az alábbi jogalapokon végezzük:

 • megrendelő lap üzemeltetése (vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám) GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont, vagyis az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul.

Kezelt személyes adatok kategóriái és az adatok tárolásának időtartama

Személyes adataidat az alábbi időtartamban kezeljük:

 • megrendelőlap üzemeltetése, azon belüli e-mail küldés, hozzájárulása visszavonásáig.

Amennyiben folyamatban lévő hatósági, bírósági vagy egyéb eljárás során a ránk irányadó jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolása, vagy jogi igény előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges, a személyes adatok kezelése a fent meghatározott időtartamon túl is szükséges lehet.

Sütik alkalmazása

Amikor a weboldalt használja, az a látogatott oldal letöltéshez kapcsolódó sütit („session cookie”-t) állít be a böngésződben. A sütik abban nyújtanak segítséget, hogy Ön kifejezetten az Önnek tetsző ajánlatokkal találkozzon a világhálón való szörfözés során, valamint a legjobb élményben részesüljön a honlap böngészése közben. A sütiket bármikor törölheti a böngészőben található, „sütik törlése” opcióval.

Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozók, adattovábbítás

Személyes adatait kizárólag vezető tisztségviselőink, illetve a jelen pontban felsorolt adatfeldolgozók (kizárólag a tevékenységük ellátásához szükséges körben) ismerhetik meg. Adatfeldolgozók közreműködését az alábbi tevékenységekhez vesszük igénybe:

 • Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin4, Ireland) –látogatottsági statisztikák.

 • Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin2, Ireland) – hirdetések.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve: Technokov Kft

Adatkezelő székhelye: 1089-Budapest, Golgota u. 4.

Adatkezelő telefonszáma: +36 1 324 8355

Adatkezelő email címe: info@technokov.hu

Weboldal: https://www.technokov.hu

Adatbiztonság

A személyes adatait tároló szerverek megfelelő biztonsági rendszerekkel védett, illetéktelenek által semmilyen módon hozzá nem férhető szerverteremben kerültek elhelyezésre. A weboldalt kiszolgáló szerverekhez távolról hozzáférni teljeskörűen csak különösen titkosított csatornán van mód, kizárólag olyan személyek számára, akiknek erre szüksége van a szerver üzemeltetéséhez. A felhasználóktól a megrendelő lap kitöltése során nem kérünk jelszó megadást, így jelszavak nem kerülnek tárolásra.

Az érintettek jogai

Hozzáférési jog:

 • Jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos – a Rendelet 15. cikkében meghatározott – információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog:

 • Jogosult arra, hogy kérésedre késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti, hogy a hiányos személyes adatait kiegészítsük.

Törléshez való jog:

 • Jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különösen, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

  A törléshez való jogát nem gyakorolhatja, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Korlátozáshoz való jog:

Jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a Rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek fennállnak, így különöse, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; vagy az adatkezelés jogellenes és ellenzi az adatok törlését; vagy tiltakozik az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog:

 • Jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Ennek feltétele, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és automatizált módon történik.

Hozzájárulás visszavonásának joga:

 • Jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panasztétel, bírósági jogorvoslat:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu). Jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet. A felügyeleti hatóság döntésével szemben bírósági jogorvoslatra jogosult.

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adataid kezelése nem a Rendeletben foglaltaknak megfelelően történt és ezzel megsértettük a Rendelet által biztosított jogait, bírósághoz fordulhat.

Magyarországon az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszékek hatáskörébe tartozik.Velünk szemben indított perben főszabály szerint a Fővárosi Törvényszék illetékes.

Személyes adatok forrása

Személyes adatait Ön bocsátotta a rendelkezésünkre a megrendelőlap használata során.